سيستم مديريت هوشمند ساختمان

 
 

 طراحي

 

ارزيابي طراحي :

به منظور ارزيابي سيستمهاي پيشرفته تأسيساتي، سه پيشنهاد زير مطرح مي‌شود:

1ـ با هر مشتري بحث و تبادل نظر شود تا اهداف اصلي پروژه تعيين گردند. روال ارزيابي طراحي‌هاي مختلف نيز مورد توافق قرار گيرند.

2ـ انـجـام آنـالـيـزهـا و محـاسبات كـامپيوتـري بـراي شبيه ‌سازي سيستمهاي مختلف تا سر حد امكان.

3ـ پيگيري و ارزيابي سيستم واقعي در مراحل مختلف كار به منظور پي‌بردن به دقت ارزيابي و شبيه‌سازي انجام شده.

  • قدم اول در اين ميان از اهميت شاياني برخوردار است چون در واقع يك گفتگو و مناظره ميان مهندس طراح و صاحب كار است كه در آن نيازمنیدها و محدوديتهاي پروژه مطرح مي‌شوند.

  • قدم دوم شايد براي بسياري از مهندسان طراح، شدني نباشد ولي چون نرم‌افزازهاي شبيه‌ساز طراحی خوبی وجود دارد,  طراحان بايد روالهاي محاسباتي خود را به كـامپيوتر بـدهند. ايـن تـنـها راه عـملي بـراي شبيه‌سـازي سيستمهـاي مـدرن است.

  • قدم سوم يا پيگيري، هم براي صاحبكار و هم براي گروه طراحي ارزشمند است.اطلاعات مورد پردازش و آناليز قرار مي‌گيرند و با تفسير آنها مي‌توان به مشكلات سيستم پي‌برد. نتايج اين پردازش از آنجايي براي طراح ارزشمند است، كـه او مي‌تـوانـد در عـمل، طرحهاي خويش را مورد ارزيابي قرار دهد و به نقاط ضعف آن پي ببرد.

 

 صرفه جويي انرژي:

ساختمانهای هوشمند برتمامی نقاط حساس ساختمان با كمترين هزينه انسانی كنترل دارند.ساختمانهای هوشمند ۳۰ الی ۴۰ درصد در مصرف  انرژی صرفه جويی ميكنند و با ارتباطهای منطقی  بين اجزای كليدی ساختمان امكانات بيشماری را در اختيار كاربر قرار می دهند.شركت ABB در زمينه صرفه جويي انرژي تحقيقاتي كرده كه نتايج آن بصورت ذيل است :

 

انسانها از بدو پيدايش در آرزوی مکانی امن ومطمئن برای زندگی بوده اند و برای رسيدن به اين آمال هيچوقت دست از تلاش وتحقيق برنداشته اند. حال در هزاره سوم وعصر ارتباطات و کامپيوتر تنها ساختمانهای هوشمند هستند که به اين خواسته جامه عمل می پوشاند.

ساختمان هوشمند ساختمانی است پويا ومقرون به صرفه  که از يکپارچه کردن چهار قسمت ذيل بوجود می آيد:

۱-Heating .Ventilation and Air-Conditioning .HVAC

۲-Fire  Safety

۳-Security

۴- Energy &  Lighting Management

 

ساختمان هوشمند با Saving Energy در کاهش هزينه های ساختمان کمک شايانی می کند .

آمارها نشان ميدهد در سال ۲۰۰۰ ميزان اتلاف انرژی در يک ساختمان سنتی ۳۹۲۰۷ کالری بوده است که در يک ساختمان هوشمند نزديک به نصف اين مقدار است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسيس : بهار 1383/ 2004