سيستم مديريت هوشمند ساختمان

 
  
 

اينترفيس مادون قرمز

         

  يكي از مشكلاتي كه سيستمهاي كنترل هوشمند ساختمان  دارند ارتباط برقرار نكردن با سيستمهاي مستقل هستند كه يك سيكل داخلي كنترل بسته دارند  كه مي توان اين نقص را با open protocol  بودن سيستمهاي كنترل ساختمان حل كرد . بعنوان مثال : نمي توان درجه حرارت تنظيمي اسپليت يونيت را از راه دور  تغيير داد و يا كانالهاي تلويزيون را از راه دور از طريق شبكه اينترنت عوض كرد .

ماژول IR Transe اين عمل را ميسر مي سازد ، اين ماژول كوچك (15*50*72 mm) مي تواند اينتر فيس دستگاههاي مختلف با ريموت مادون قرمز باشد ، همچون تلويزيون ، اسپليت يونيت ، دستگاههاي پخش DVD، CD ،Audio و... كه امكان كنترل از راه دور دستگاه را بصورت كامل مهيا مي سازد .

اين ماژول با توجه به قابليت ارتباط با شبكه Ethernet مي تواند اين ارتباط را بر قرار سازد ، اين دستگاه مي تواند 500 تا 800 فرمان را در خود ذخيره سازد و داراي نرم افزار مخصوص مديريتي است كه بر روي رايانه نصب مي شود . با توجه به اينكه در اين ماژول زمان به صورت دقيق محاسبه و ذخيره مي شود مي توان فراميني را بر اساس جدول زمان بندي حداكثر بر اساس چهار زمان متفاوت ذخيره و اجرا كرد .

با اين ماژول مي توان شبكه هاي مختلف كنترلي را گسترش داد و از اين امكان جهت كنترل دستگاههايي كه داراي مدار كنترلي مستقل هستند و قابليت كنترل از طريق ، مادون قرمز را دارند بوجود آورد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irtrans.de/en/main.php

 

تاسيس : بهار 1383/ 2004